Stadgar

2016-04-27
Föreningen Hjälp Utsatta Katter få Hem

Stadgar
§1 Föreningens namn ska vara Hjälp Utsatta Katter få Hem, med säte i Huddinge Kommun och nuvarande adress Hjälp Utsatta Katter få Hem, c/o Agneta Öberg, Studievägen 43, 142 33 Skogås.
 
§2 Föreningens ändamål är:
-        Vårt främsta syfte är att stävja antalet hemlösa, avlivningshotade och vanvårdade katter genom omplacering i goda privathem eller katthem samt se till att kastrering, vaccination och ID-märkning blir utförd på katter i vår förening. Vi arbetar för att kattens status ska öka genom informationsspridning om god katthållning (kattens rätta och omsorgsfulla vård) och att motarbeta att katter plågas och vanvårdas.
-        Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar endast med lagliga metoder. Vi låter endast efter samråd med veterinär avliva obotligt sjuka eller svårt skadade katter. Vi avlivar inte en katt på grund av skygghet.
 
§3 Arbetet ska ske ideellt och på frivillig basis. Eventuella bidrag till föreningen ska oavkortat användas till arbetet med katterna.
 
§4 Stödmedlem är den som vill verka i enlighet med föreningens syfte och har erlagt gällande medlemsavgift som fastställs på årsmötet. Stödmedlem har ingen rösträtt. Till hedersmedlem kan föreningen eller dess styrelse utse en person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens syfte.
 
Utträde
Den som önskar utträde ur föreningen anmäler detta skriftligen till föreningens kassör. Stödmedlem som, trots påminnelse, inte betalar fastställd medlemsavgift till föreningen anses ha lämnat föreningen. Stödmedlem som uppenbart skadar föreningens verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av årsmötet eller styrelsens fattade beslut kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning gäller omedelbart efter styrelsens beslut. Den uteslutne kan begära att få beslutet om uteslutning prövat av årsmötet. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte.
 
§5 Räkenskapsår ska vara kalenderår. Revisorer för räkenskapsåret väljs vid årsmötet.
 
§6 Ordinarie styrelsemöten ska hållas minst 8 ggr/år. Extra föreningsmöte hålles vid behov. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade samt minst hälften är närvarande.
 
§7 Årsmöte ska hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmöte ska skriftligen skickas till alla medlemmar minst 14 dagar i förväg. Röstberättigade vid årsmötet är endast närvarande medlemmar som erlagt gällande medlemsavgift för innevarande år. Motionsrätt tillkommer varje medlem som erlagt gällande medlemsavgift. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet för att kunna behandlas av styrelsen och tas upp på styrelsens dagordning.
 
§8 Styrelsen ska bestå av minst 3 personer max 5. Val av styrelse sker vid årsmötet. Mandatperioden är 2 år för ordföranden, kassör, sekreterare och ledamot, övriga ledamöter har 1 års mandatperiod.
 
§9 Ändring av stadgar kan ske efter omröstning på 2 efter varandra följande årsmöten, eller efter 1 årsmöte och därpå följande extra föreningsmöte. I omröstningarna krävs 2/3 majoritet för ändringens genomförande.
 
§10 Vid årsmötet förhandlas efter följande dagordning:
 
·        Fråga om mötets behöriga utlysande
·        Fastställande av röstlängd
·        Val av mötesordförande
·        Val av mötessekreterare
·        Val av protokolljusterare tillika rösträknare
·        Framläggande av räkenskaps-, verksamhets- och revisionsberättelse
·        Fastställande av balansräkning
·        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
·        Fastställande av föreningens verksamhetsplan
·        Fastställande av årsavgift för det nästkommande året
·        Val av ordförande för en tid av två år, (väljs vartannat år)
·        Val av kassör för en tid av två år, (väljs vartannat år)
·        Val av sekreterare för en tid av två år, (väljs vartannat år)
·        Val av övriga  2 styrelseledamöter samt 2 suppleanter, för en tid av ett år.
·        Val av revisor samt suppleant för en tid av ett år
·        Val av valberedning för en tid av ett år, varav en i beredningen utses som sammankallande
·        Behandling av styrelsen lämnade propositioner och inkomna motioner
·        Övriga ärenden/diskussionsämnen
·        Mötets avslutande
 
Alla val sker med öppen omröstning, såvida ej något annorlunda påfordras. Vid omröstning gäller den mening som erhåller högsta röstantalet. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden.
 
§11 Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
 Valberedningen har att inför nästkommande årsmöte framlägga förslag på ledamöter och suppleanter i styrelsen samt till revisor jämte suppleant. Valberedningens förslag ska innehålla en valbar kandidat till varje post som ska väljas. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för medlemmarna.
 
§12 För upplösning av föreningen gäller samma förutsättningar som för ändring av stadgar. Eventuella tillgångar ska doneras till ett seriöst katthem eller förening som mötet beslutar om, även detta efter omröstning enligt §10